Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

2021-2027 Dönemi

Interreg-IPA Bulgaristan -  Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı:

2021-2027 dönemi kapsamında programlama çalışmaları devam etmektedir. Program alanında bir değişiklik bulunmamakta, Program bütçesinin 33,5 milyon Avro olması öngörülmektedir. Programının teklif çağrısına ilişkin açıklanması öngörülen tarih 2022 yılının son üç ayı olarak planlanmaktadır.

  1. Program Öncelikleri:

1) Policy Objective 2: Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa

 • Enerji verimliliğini arttırmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak
 • Döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmek

Bölgesel Analiz sonuçlarına göre bölgenin ekonomik gelişim düzeyi ve COVID-19 pandemisinin yarattığı etki göz önüne alındığında, bölgedeki küçük ve orta ölçekli yatırımcıların ve yerel iş sahiplerinin desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu öncelik altında özellikle KOBİ’lerin desteklenmesi öngörülmektedir.

2) PO 5: Vatandaşlarına daha yakın bir Avrupa

 • Entegre sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınmayı, kültürel mirası teşvik etmek

Son iki uygulama döneminde Programın daha ziyade yerel ihtiyaçları gidermeye yönelik olan sektör yatırımlarına ağırlık vermesi sebebiyle, 2021-2027 uygulama döneminde daha bütüncül bir bölgesel yaklaşım benimsemesi ihtiyacı doğmuştur. Bölgesel Analizin çıktılarına göre ortak bir Bölgesel Kalkınma Stratejisi hazırlanmıştır. Bölgedeki kurumların genel proje fikirlerini almak için danışma süreci başlatılmıştır.

3) ISO 2 (Interreg Specific Objective 2):  Daha güvenli ve huzurlu bir Avrupa

 • Göç yönetiminin geliştirilmesi

Bu kapsamda Program alanındaki illerde görev yapan kolluk kuvvetlerinin göç yönetimi ve insan haklarının korunması alanlarında kapasitelerini ve mesleki becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bir stratejik proje uygulanması hedeflenmektedir. Proje halen tasarım aşamasında olup, ilgili taraflarla istişare edilerek geliştirilmektedir. (Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne Valiliği ve Kırklareli Valiliği)

Program hakkından daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı:

2021-2027 dönemi kapsamında programlama çalışmaları devam etmektedir. Program alanı ve program ülkelerinde bir değişiklik bulunmamakta, Program bütçesinin 67,8 milyon Avro olması öngörülmektedir. Programının teklif çağrısına ilişkin açıklanması öngörülen tarih 2022 yılının son üç ayı olarak planlanmaktadır.

Programın destekleyeceği alanlar, program ülkelerinde yapılan bölgesel ihtiyaç analizleri ve ulusal danışma süreçleri çerçevesinde belirlenmiştir:

 

 1. Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa
 • Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin ve gelişmiş teknolojilerin sahiplenilmesinin arttırılması ve iyileştirilmesi

       2.Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa 

 • Ekosistem yaklaşımlarının benimsenmesi suretiyle iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi, bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi

 

 •  Şehir alanları da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve yeşil altyapının korunmasının ve muhafazasının geliştirilmesi ve her türlü kirliliğin azaltılması                                                                                                                                             

 

 Potansiyel yararlanıcılar, internet sitemizi veya Programın internet sitesini takip ederek ayrıntılı bilgi edinebilirler. 

Programın internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı:

Ülkemiz tarafından programa ilk kez katılım sağlanmakta olup 2021-2027 hazırlık sürecinin ilk aşamasından beri sürece dahil olunmuştur. Program Belgesi hazırlıkları devam etmekle birlikte Aralık 2022’ye kadar tüm belgelerin Avrupa Komisyonu’na sunulması beklenmektedir.

Programın yeni dönem bütçesinin 244 milyon Avro olması öngörülmektedir. Bu bağlamda, Program AB’nin en yüksek bütçeli sınır ötesi işbirliği programlarındandır. Geniş bir coğrafyayı kapsayan program Avrupa Komisyonu tarafından stratejik öneme haiz programlar arasında gösterilmektedir.

  1. Program Öncelikleri:

PO 1 - Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa

SO1.1 Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin ve gelişmiş teknolojilerinin sahiplenilmesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

SO1.3 Üretime yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere, KOBİ’lerin rekabetçiliği ve sürdürülebilir gelişimi ile KOBİ’ler aracılığıyla oluşturulan istihdamın desteklenmesi

PO2 – Daha yeşil, sıfır karbon ekonomisine doğru daha düşük karbon tüketimine yönelen ve dirençli bir Avrupa

SO (Specific Objective) 2.1 Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazlarının azaltımı  

SO 2.4 Ekosistem yaklaşımlarının benimsenmesi suretiyle iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi, bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi                                                                                                         

SO 2.5 Suya erişimin ve sürdürülebilir su yönetiminin teşvik edilmesi

SO 2.6 Döngüsel ve kaynak verimliliğine dayalı bir ekonomiye geçişin teşvik edilmesi

PO4 – Avrupa Sosyal Haklar sütununu uygulayan daha sosyal ve kapsayıcı bir Avrupa

SO 4.2 Uzaktan ve çevrimiçi eğitim öğretim dahil olmak üzere erişilebilir bir altyapı oluşturulması suretiyle kaliteli ve kapsayıcı eğitim, öğretim ve yaşam boyu öğrenme hizmetlerine erişimin geliştirilmesi

SO 4.5 İlk basamak hekimliği dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık sisteminin kapasite iyileştirmesinin sağlanması ve kurumsal sağlık hizmetlerinden ail eve topluluk bazlı sağlık hizmetlerine geçişin teşvik edilmesi

ISO 1 – Daha iyi bir işbirliği yönetimine yönelik Interreg-özel hedefi

ISO 1.6 Daha iyi bir işbirliği yönetimi için diğer faaliyetler

 

Programla ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.