Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı

A. PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği sürecindeki sınır ötesi işbirliği programlarından biridir. Program, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu kapsamındaki yeni "Avrupa Bölgesel İşbirliği" hedefinden ve Katılım Öncesi Yardım Aracından eşit miktarda fon tahsisi ile müştereken finanse edilmektedir. Söz konusu programın amacı daha güçlü bir Avrupa işbirliği ve bütünleşmesine hizmet etmek için Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği alanında her iki ülkenin güçlü olduğu ana noktalar üzerine kurulu sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma sağlamaktır.Programın Yönetim Makamı Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı olup, Ulusal Otorite görevini Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı yürütmektedir. Program alanı Türkiye'de Edirne ve Kırklareli illerini Bulgaristan'da ise Hasköy, Yambol ve Burgaz idare bölgelerini kapsamaktadır. Kamuoyunu programa dair bilgilendirme faaliyetlerini yürüten ve Yönetim Otoritesi ile Ulusal Otoriteye programın yürütülmesinde destek sağlayan Ortak Sekretarya Bulgaristan'ın Hasköy kentinde olup Programın Ortak Sekretarya Destek Ofisi Edirne'de faaliyet göstermektedir.

B. 2007-2013 BÜTÇE DÖNEMİ

Program kapsamında hibe sağlanan projelerle ulaşılmak istenen hedefler aşağıda ifade edilmektedir:

• Karşılaştırmalı avantajlardan hareketle işbirliği alanında sürdürülebilir iktisadi kalkınmayı hızlandırmak

• İnsanlar ve toplumlar arasındaki yakınlaşmayı teşvik etmek ve bir bütün halinde sosyal kalkınmayı geliştirmek

• Doğal, kültürel ve tarihi miras değerlerinin korunması da dâhil, doğal kaynakların verimli ortak kullanımıyla hayat kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak

Bu doğrultuda Programın genel hedefine ulaşılmasını teminen 2007-2013 döneminde finanse edilen projelerin seçiminde gözetilmek üzere belirlenen öncelik eksenleri şunlar olmuştur:

1. Sürdürülebilir Sosyal ve İktisadi Kalkınma

2. Hayat Kalitesinin Artırılması

Programın 2007-2013 dönemindeki toplam bütçesi yaklaşık 32 milyon avro olup, bu tutarın 27 milyon avrosu AB katkısından, 4,8 milyon avrosu ise iki ülkenin ulusal katkısından oluşmaktadır. Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 26 milyon avro tutarlı 138 adet proje 31.12.2016 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

C. 2014-2020 BÜTÇE DÖNEMİ

Bulgaristan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında sınır ötesi işbirliği programının 2014-2020 döneminde uygulanması için tahsis edilen fon 29.642.894,12 Avro olup bunun 25.196.460 Avro’luk kısmı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) tarafından sağlanmıştır. Bulgaristan ve Türkiye ulusal eş-finansmanı ise proje ortaklarının onaylanmış bütçesinin % 15 ‘ini oluşturmakta olup iki ülke tarafından eşit olarak sağlanacaktır. Program kapsamında çevrenin ve sürdürülebilir turizm öncelikleri altındaki projelere destek sağlanmaktadır.


Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programında birinci teklif çağrısına 16 Kasım 2015 tarihinde çıkılmış olup proje başvurusu alınan projelerden uygulanmaya hak kazanan 43 projeye yaklaşık 10 milyon tutarında hibe desteği sağlanmaktadır. Programın 15,650 milyon bütçeli ikinci teklif çağrısına 10 Ocak 2018 tarihinde çıkılmış olup sunulan 130 projenin 86’sı ilk aşama olan idari değerlendirmeyi geçmiştir. İkinci aşama olan teknik değerlendirme ise nihayetlendirilmiş olup, projeler onaylanma safhasındadır. Seçilen projelerin 2019 yılının ilk yarısında uygulamaya geçmesi planlanmaktadır.

ÖRNEK PROJE

AYA NİKOLA YOLU 

Ana Yararlanıcı: Burgaz Bölgesel Tarih Müzesi

Proje Ortağı: Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Uygulanma Dönemi: 21.03.2017-20.03.2019

Bütçe: 486735,54 avro 

Proje Özeti: Proje faaliyetleri arasında geç antik ve ortaçağ kalesi Akve Kalide Termalin korunması ve restorasyonu tarihi Aya Nikola Manastıra ulaşılmasını sağlayan yolun restorasyonu bulunmaktadır. Kültürel varlıklar dijitalleştirilerek tanıtımlarının sağlanması gerçekleştirilecek kültür turizmine katkı sağlayacaktır. Proje alanlarındaki turistik cazibe arttırılacaktır. Kültür varlıklarının sayısallaştırmasına yönelik ekipman alımı yapılacaktır.

  

 

D. 2021-2027 BÜTÇE DÖNEMİ

Programın 2021-2027 dönemi için sınır ötesi bölgenin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultunda belirlenen öncelikler aşağıda yer almaktadır:

Daha yeşil ve düşük karbon tükenet bir Avrupa                                                                                                                      

- Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazlarının azaltımı

- Döngüsel ve kaynakın verimli kullanıldığı bir ekonomiye geçişin teşvik edilmesi                                                                                                                                                                               

Vatandaşlara daha yakın bir Avrupa

- Şehir alanları dışında bütüncül ve kapsayıcı, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan bölgesel kalkınmanın sağlanması ve kültür, doğal miras, sürdürülebilir turizm ve güvenliğin geliştirilmesi

Daha güvenli ve emniyetli bir Avrupa                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Göç yönetiminin iyileştirilmesi

Programın 2021-2027 dönemindeki toplam bütçesi yaklaşık 34,4 milyon avro olup, bu tutarın 29,2 milyon avrosu AB katkısından, 5,2 milyon avrosu ise iki ülkenin toplam ulusal katkısından oluşmaktadır.

E. PROJE BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLAR İÇİN AYRINTILI BİLGİ

Söz konusu Program kapsamında başvuruda bulunmak isteyen potansiyel yararlanıcılar Programın resmi internet sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirler. https://ipa-bgtr.mrrb.bg/

Programla ilgili son gelişmeler için bizi takip edin!

Twitter: https://twitter.com/BgTr_IPACBC 
Facebook sayfası: https://www.facebook.com/BulgariaTurkey/