Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
2021-2027 Dönemi

2021-2027 Dönemi

 

Programın 2018 yılında başlatılan 2021-2027 dönemi hazırlıkları çerçevesinde, program alanında etkin paydaşların katkılarının alınabilmesi amacıyla bir Ortak Çalışma Grubu tesis edilmiş, söz konusu yapı ilki 12 Kasım 2019 tarihinde olmak üzere toplam 4 kez toplanmıştır. Bu süreçte, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile birlikte Ortak Çalışma Grubunun başkanlığını üstlenen Avrupa Birliği Başkanlığının yürüttüğü hazırlıklar kapsamında bölgede bir sosyo-ekonomik analiz ve bir bölgesel analiz çalışması yapılmış, elde edilen bulgular ışığında programın etki alanlarının belirlenmesinde gerekli altyapıyı oluşturan bütüncül bir bölgesel strateji kabul edilmiştir. Bütüncül bölgesel stratejiye buradan erişebilirsiniz.

Bahse konu stratejiler doğrultusunda alınan Ortak Çalışma Grubu kararıyla programın öncelik alanlarına karar verilmiş ve taslak Program belgesi hazırlanmaya başlanılmıştır. Diğer taraftan Avrupa Komisyonunca 24 Haziran 2021 tarihinde kabul edilen Interreg Tüzüğü ve 17 Ocak 2022 tarihinde kabul edilen Interreg Uygulama Tüzüğü ile program alanı, bütçesi, programa ilişkin yapılar ve genel kurallar netleşmiştir. Son olarak bölgede yürütülen danışma süreçleri ışığında program kapsamında uygulanacak proje faaliyetlerinin genel çerçevesi çizilmiş ve bütçenin bu faaliyetlere dağılımı tespit edilmiştir. Bu süreçle eş zamanlı olarak, program belgesinin hazırlanmasında kullanılmak üzere programın Yönetim Makamı olan Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığınca bir Stratejik Çevre Değerlendirmesi süreci yürütülerek bir Çevre Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Çeşitli danışma süreçleriyle bölgedeki paydaşlardan alınan katkıları da yansıtan rapora buradan erişebilirsiniz.

Bu çalışmalar neticesinde, 2021-2027 dönemi program bütçesinin ise 33,5 milyon Avro olması, öncelik alanlarının ise “Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa”, “Vatandaşlarına daha yakın bir Avrupa” ile “Daha güvenli ve huzurlu bir Avrupa” başlıklarından oluşması kararlaştırılmıştır. Son olarak, hazırlanan taslak program belgesi programın yazılı karar alma usulüyle 25 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında Ortak Çalışma Grubunun onayına sunularak kabul edilmiştir.

Gelinen aşamada, Avrupa Komisyonu tarafından program belgesi onaylanmış olup Yönetim Makamı ile Uygulama Anlaşması, Avrupa Komisyonuyla ise Finansman Anlaşması imzalanacak ve söz konusu belgelerin Resmi Gazetede yayınlanmasıyla uygulama süreci başlatılmış olacaktır. 

Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 Dönemi Bölgesel Stratejisi Kapsamında Birinci Proje Ön Teklif (Verme) Çağrısı 22 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmıştır.

Program Alanında yer alan ve Program belgesinde potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar, söz konusu duyurunun beraberinde yayınlanan Başvuru Kılavuzunda belirlenen kurallara uymak şartıyla proje ön teklif başvurusunda bulunabileceklerdir.

Proje ön teklif çağrısı özetine buradan ulaşabilirsiniz.