Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzası Programı İlk Teklif Çağrısı Projeleri için Ulusal Eş Finansman Katkısı Açıklaması

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı ilk teklif çağrısı altında sunulacak projeler için yararlanıcı kurum kaynaklarından veya AB fonları dışında diğer kaynaklardan %10 oranında eş finansman sağlanması gerekmektedir. Teklif çağrısına ilişkin Hibe Başvuru Rehberinin 2 nolu kısmında “10.3 Eş finansman” başlığı altında yapılan açıklamada ise Programda yer alan her katılımcı ülkenin kendi eş finansman sistemine karar vereceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, sözleşme makamı da olan Yönetim Makamına ev sahipliği yapan Romanya’nın ulusal mevzuatından dolayı Karadeniz Programı için ulusal eş finansman katkısı merkezi hükümet bütçesinden Yönetim Makamı hesaplarına aktarılamadığı için Programın Ulusal Otoritesi olarak ulusal eş finansmanın proje yararlanıcısı kurum ve kuruluşlarca karşılamasına karar verilmişti.

Diğer taraftan, mevzuat engeli veya mali kapasite dolayısıyla eş finansman sağlamakta sorun yaşayan kurum ve kuruluşlar için alternatif bir yöntem olarak 2014-2020 döneminde olduğu gibi projeye atanan kurum çalışanının maaş ödemelerin eş finansmana sayılabileceği yönünde açıklamalar olmuştu. Programın 2021-2027 döneminde standart projelerde, personel giderleri (staff costs), bütçe kalemlerindeki personel giderleri dışında doğrudan giderlerin toplamının %20’si olarak sabit gider (flat rate) olarak hesaplandığından bu bütçe kalemi için doğrulayıcı belge sunulması istenmemektedir. Bu itibarla, standart projelerde kurum bütçesinden projeye atanan personelin maaşı projenin eş finansmanı olarak gösterilememektedir. Küçük ölçekli projelerde ise personel giderleri (staff costs) gerçek gider (real cost) olarak hesaplandığından ve raporlamada doğrulayıcı belge sunulması gerektiğinden kurum bütçesi veya AB dışındaki farklı bir kaynaktan eş finansman sağlanamadığı durumlarda projeye atanan personelin maaşları eş finansman olarak gösterilebilmektedir.

Bunun yanında, projenin finansmanı için Yönetim Makamından alınacak AB finansmanı ilk baştaki %30’luk avans ödemesi sonrasında belli aralıklarla ve harcamaların doğrulanması sonrasında ödeneceğinden proje yararlanıcısının proje faaliyetlerini planlanan takvime uygun olarak yürütebilmesi için de kurum bütçesinden belli bir ödenek ayrılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir. Bu hususta dikkate alındığında, proje yararlanıcısı kurum ve kuruluşlarımızın projenin uygulanacağı yılların bütçesine eş finansman tutarınca ödenek ayırmaları tavsiye edilmektedir. Hibe Rehberinin 10.3 Eş finansman başlığı altındaki açıklamada belirtildiği üzere, eş finansmana karşılık gelen nihai tutar ise projenin uygulama süresi bittikten sonra sunulacak nihai raporda belirlenecektir.