Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Interreg BG-TR IPA SÖİ Programı Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Rapor Taslağına ilişkin İstişarelere Katılım Daveti

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın III. dönemi (IPA III) kapsamında eş-finansman sağlanacak olan Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2021-2027 dönemine ait Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Raporu ve Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisine ilişkin istişareler başlatılmıştır. Programın Çevresel Değerlendirme Raporu ve Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi, Avrupa Birliği Stratejik Çevre Değerlendirmesi Yönetmeliğiyle uyumlu olarak Programın Yönetim Makamı olan Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından tek elden hazırlanmaktadır.

Söz konusu çevre değerlendirmesine ilişkin olarak oluşturulan Kapsam Belirleme Raporu, Program alanının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan Edirne ve Kırklareli illerine yönelik istişareler kapsamında Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile Programın paydaşı olan diğer ilgili kuruluşlara ve üçüncü taraflara sunulmaktadır.

Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Raporu, Çevresel Değerlendirme Raporunun kapsamını ve içeriğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, bölgede aktif tüm paydaşlar, Çevresel Değerlendirme Raporunun içeriği ve kapsamına ilişkin tavsiye ve değerlendirmenin kapsamını genişletmeye yönelik öneriler dâhil olmak üzere görüşlerini ifade edebilecektir.

İletilecek görüşler, Avrupa Komisyonunun belirlediği usuller uyarınca, Çevresel Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında dikkate alınacak, böylece Programın ve ilgili stratejilerin oluşturulması ve uygulanması esnasında çevresel hususların ve insan sağlığına yönelik olası tehlikelerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına katkı sağlayacaktır.

Bu doğrultuda, konuyla ilgili tüm yorum ve görüşlerin, 11.08.2021 tarihine kadar “cbcbgtr@ab.gov.tr” e-posta adresine iletilmesi müsterhamdır.

İlgili belgenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.