Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Görevlendirilecek İnşaat Mühendisi/Mimar Alınacaktır

Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Edirne İlimizde tesis edilen Ortak Teknik Sekretarya Destek Ofisinde istihdam edilmek üzere bir adet İnşaat Mühendisi veya Mimar alınacaktır.

İnşaat Mühendisi/ Mimar Programın Ulusal Otoritesi olan Avrupa Birliği Bakanlığı ile yapılacak sözleşmeye dayalı olarak ilgili Türk mevzuatı uyarınca işe alınacaktır. Bahse konu istihdam Program kapsamında olup işe alınacak kişi Avrupa Birliği Bakanlığı personeli olmayacaktır.

İstihdam edilecek aday, aşağıda sunulan görev tanımı uyarınca hazırlanacak sözleşme doğrultusunda Ortak Teknik Sekretarya Başkanı, Ulusal Otorite ve Yönetim Makamının denetiminde ve bunlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmak zorundadır. Aylık ücret seviyesi tanımlanan görevlerle orantılı olarak brüt 2250 Avro olarak öngörülmüştür. Ancak bu tutardan ilgili mevzuat uyarınca gerekli kesintiler yapılacaktır.

Başvurular, aşağıda belirtilen belgelerin 31 Ocak 2016 tarihine kadar cbcbgtr@ab.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi ile gerçekleştirilecektir. İlgili elektronik postanın konu satırının “Edirne Ofisi İnşaat Mühendisi/Mimar Başvurusu” olması, usulüne uygun bir başvuru e-posta metni oluşturulması ve bu metinde başvurulan pozisyona atıfta bulunulması gerekmektedir. Başvuruların başarıyla alınmasının ardından başvuru sahiplerine bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

- Niyet mektubu,
- Ekli formata göre doldurulmuş özgeçmiş,
- Diploma fotokopisi,
- Yabancı dil bilgisine dair belge (bulunması durumunda),
- İlgili mesleki iş tecrübesine dair bilgi sağlayacak belge/belgeler (hizmet kaydı veya referanslar).

Adayların değerlendirilmesinde iş tanımında belirtilen gerekli şartlar (requirements) ve ilave nitelikler (assets) başlıkları altındaki özellikleri taşıyıp taşımadıkları esas alınacaktır. Bu nedenle adayların özgeçmişlerini bu şartları haiz olup olmadıklarını gösterir şekilde eksiksiz olarak hazırlamaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca sunulacak niyet mektubunda adayların başvurulan pozisyon ile ilgili hedeflerini, gerçekleştirmek istediklerini, ilgi duyulan çalışma konularını ve mevcut ise bu konulara yönelik ön hazırlıklarını belirtmeleri beklenmektedir.

Yukarıda sayılan belgelerin tümünü (yabancı dil belgesi hariç) başvuru sırasında sunmayan adaylar, özgeçmişini belirtilen formatta ve eksiksiz olarak doldurulmuş biçimde iletmeyenler, özgeçmişinde ya da niyet mektubunda aranan özelliklerin tümüne (yukarıda bahsi geçen “requirements” ve “assets”) ilişkin bilgi vermeyen adaylar, değerlendirmenin ileri aşamalarına geçilmeksizin elenecektir. Elektronik postayı yukarıda belirtilen formatta iletmeyen adaylar da iletişim becerisi kriterinden olumsuz puan alacaklardır.

Gerekli belgelerin tümünü sunarak başvuruda bulunan adayların özgeçmişleri üzerinden yapılacak değerlendirmede görev tanımında belirtilen gerekli şartları taşıdığı belirlenen adaylar Avrupa Birliği Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek mülakata davet edilebilecektir.

Görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.
Örnek özgeçmiş formatına ulaşmak için tıklayınız.