Ara
TR | EN

Çok Yararlanıcılı Program 2007-2013

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelerin AB üyelik sürecini desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından merkezi olarak yürütülen Çok Yararlanıcılı Program, IPA’nın beş bileşeninden farklı olarak özelde Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye olmak üzere İzlanda dâhil genişleme politikası kapsamındaki ülkelerden birden fazla yararlanıcının işbirliğini gerektiren projelerin finanse edildiği ve genellikle merkezi kamu idarelerinin faydalanabildiği bir programdır. AB üyeliği için gerekli şartların yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan siyasi, kurumsal ve ekonomik reformların gerçekleştirilmesi, İstikrar ve Ortaklık Süreci kapsamında ilerleme sağlanması ve AB üyeliği için gerekli olan Kopenhag Kriterleri’nin yerine getirilmesinde aday ve potansiyel aday ülkelere yardımı hedefleyen bu destek mekanizması, diğer ülkelerin tecrübelerinden yararlanmaya olanak sağlaması ve bölgesel boyuta odaklanması sayesinde hem diğer IPA bileşenlerini hem de Ulusal Programları tamamlayıcı bir işlev görmektedir.

Söz konusu ülkelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlar bu programa doğrudan proje önerisi sunamamakta, ancak Avrupa Komisyonu ve servisleri ile uluslararası organizasyonlar (Avrupa Konseyi, OECD, Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC), vb.) tarafından yürütülen projelerde yararlanıcı olarak yer alarak proje faaliyetlerine katılabilmektedirler. Bu program kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla işbirliği, sivil toplum diyaloğu ve gelişimi, eğitim faaliyetleri ile AB üyelik gereklerinin yerine getirilmesine dair projeler gerçekleştirilmektedir. Program kapsamında siyasi, ekonomik ve üyelik taahhütlerinin yerine getirilmesine ilişkin unsurlar, bilgi ve iletişim ile teknik destek faaliyetleri gibi belirlenen öncelik alanlarında kamu yönetimi, çevre ve afet riskinin azaltılması, adalet, özgürlük ve güvenlik, kültürel miras ve tarih, eğitim ve gençlik, insan hakları, azınlıklar, altyapı-IFI işbirliği, özel sektörün geliştirilmesi ve rekabet gibi sektörler desteklenmektedir.

Çok Yararlanıcılı Programın desteklediği projeler;  Bölgesel Kamu Yönetimi Okulu (ReSPA), Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) gibi bölgede uzlaşma, yeniden yapılanma ve siyasi işbirliğinin artırılmasına yönelik bölgesel projeler ile istatistik, çevre gibi alanlarda ortak ihtiyaçlara ve bölgede ölçek ekonomilerinin yaratılmasına yönelik yatay projeler olmak üzere iki başlıkta gruplandırılmaktadır.

Projelerin programlanmasında IPA’nın birinci bileşeninde takip edilen benzer bir süreç (MIPD, proje fişleri, vb.) işlemektedir. Öncelikle; Avrupa Komisyonu tarafından yararlanıcı ülkeler, RCC gibi yerel paydaşlar, AB üyesi ülkeler, uluslararası finans kuruluşları (IFI) ve sivil toplum kuruluşları ile istişare halinde, düzenlenen sektörel çalışma gruplarının toplantı sonuçlarının da yansıtıldığı Çok Yıllı Planlama Belgesi (MIPD) hazırlanmaktadır.

Hazırlanan MIPD doğrultusunda, Avrupa Komisyonu ile programda yer alan paydaşlarla işbirliği halinde sektör öncelikleri belirlenmekte ve sektör planları hazırlanmaktadır. Sektör planlarını takiben, Avrupa Komisyonu ve/veya proje yürütücüsü uluslararası kuruluşlar koordinasyonunda, oluşturulan çalışma gruplarına katılan ilgili tarafların görüş ve önerileriyle şekillenen proje fişleri, NIPAC’lar aracılığıyla yararlanıcı ülkelerdeki yararlanıcılılarla paylaşılarak alınan görüş ve öneriler Avrupa Komisyonu’na iletilmekte ve bu şekilde proje fişleri nihai halini almaktadır. Projelere katılmak isteyen kurum ve kuruluşlar, doğrudan Komisyon veya servisleri ile iletişime geçerek projelere dâhil olabilmektedir. Bu süreçte ayrıca yararlanıcı ülkelerdeki NIPAC’lar ve ilgili kamu kurumlarından uzman ve yöneticilerin katılımı ile teknik toplantılar, sektörel çalıştaylar ve koordinasyon toplantıları düzenlenmektedir.

 Programın 2007-2013 dönemine ait toplam bütçesi, başlangıçta 880 milyon avro olarak öngörülmüş ise de daha sonraki yıllarda yapılan tahsisatlarla 1.137, milyon avroya yükseltilmiş olup yıllık dağılım 2007 için 129,5 milyon avro, 2008 için 137,7 milyon avro, 2009 için 188,8 milyon avro, 2010 için 141,7 milyon avro, 2011 için 186,2 milyon avro, 2012 için 176,2 milyon avro ve 2013 için 177,2 milyon avro şeklindedir.

Çok Yararlanıcılı Programın ülkemizde koordinasyonun ve uygulanmasında NIPAC irtibat noktası olan Bakanlığımızın yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yer aldığı sektörel çalışma grupları da işlevler üstlenmektedir.

Önceki yıllarda belirlenen ve hâlihazırda çalışmaları devam eden bazı sektörler de dâhil mevcut sektörel çalışma grupları ve gruplara katılan kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 1. İstatistik Sektörel Çalışma Grubu (TÜİK),
 2. Özel Sektör Kalkınması Sektörel Çalışma Grubu (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı),
 3. Kamu Yönetimi ve Yönetişim Sektörel Çalışma Grubu altında Stratejik Planlama ve Bütçeleme Çalışma Grubu (Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı),
 4. Kamu Yönetimi ve Yönetişim Sektörel Çalışma Grubu altında Kamu Hizmetlerinin Kalitesi Çalışma Grubu (Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı),
 5. Kamu Yönetimi ve Yönetişim Sektörel Çalışma Grubu altında Parlamenter İşbirliği Çalışma Grubu (TBMM),
 6. Adalet Özgürlük ve Güvenlik Sektörel Çalışma Grubu (İçişleri Bakanlığı),
 7. Altyapı Sektörel Çalışma Grubu (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı),
 8. İnsan Hakları, Azınlıklar ve Korunmaya Muhtaç Gruplar Sektörel Çalışma Grubu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı),
 9. Çevre ve Afet Riskinin Azaltılması Sektörel Çalışma Grubu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı),
 10. Kültürel Miras ve Tarih Sektörel Çalışma Grubu (Dışişleri Bakanlığı),
 11. Eğitim Sektörel Çalışma Grubu (YÖK),
 12. Kamu Yönetimi Reformu ve Mali Kontrol Sektörel Çalışma Grubu (Kalkınma Bakanlığı).


Sayfa görüntüleme sayısı: 8140
Son güncelleme: 13.11.2015